Artikel 1 - Definities

 1. Story Sparks, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 60810394, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, waaronder personeel.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien die nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 - Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 - Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst, het gekozen pakket of product vermeld of het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van opdrachtnemer en reiskosten zullen apart worden gefactureerd.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Opdrachtnemer is bij betaling in termijnen gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan.
 5. Een datum voor een shoot is pas definitief gereserveerd na het voldoen van een (aan)betaling. Foto’s zullen niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 6. Het is tevens mogelijk een strippenkaart aan te schaffen bij opdrachtnemer. Strippenkaarten zijn tot drie maanden na aangifte geldig, tenzij anders overeengekomen. Niet-gebruikte uren komen na deze termijn te vervallen zonder restitutie. Indien werkzaamheden over het aantal uren van de strippenkaart dreigen te gaan, zal opdrachtnemer dit tijdig melden bij opdrachtgever.
 7. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 - Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van opdrachtnemer.
 2. Daarnaast kan opdrachtnemer geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtnemer tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 4. Indien opdrachtgever niet tevreden is met de geleverde foto’s door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.
 5. Doordat enkele diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Indien opdrachtnemer onverwachts verhinderd is voor de overeengekomen werkzaamheden, of andere omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zullen partijen in overleg treden de overeenkomst te verzetten of zal, indien noodzakelijk, voor vervanging worden gezorgd. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder annuleringskosten te ontbinden. Eventueel reeds gemaakte kosten en gewerkte uren worden op dat moment onmiddellijk opeisbaar.
 5. Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk en gemotiveerd mogelijk. Opdrachtgever kan de overeenkomst gesloten op afstand tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn uitgevoerd, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 7 kalenderdagen is 75% van het geoffreerde bedrag opeisbaar.
 7. Indien al is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, is opdrachtgever gehouden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk te voldoen, vermeerderd met 25% van het nog openstaande bedrag. Bij langdurige opdrachten geldt dat opdrachtgever na uitvoering van 50% van de opdracht de overeenkomst vroegtijdig kan beëindigen met een opzegtermijn van ten minste een kalendermaand. Indien opdrachtgever per direct wenst te stoppen is 75% van het totaalbedrag verschuldigd en is opdrachtgever niet gerechtigd het werk tot dan toe te gebruiken.
 8. Het is niet mogelijk aangeschafte (digitale) producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 8 - Workshops

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door opdrachtnemer wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Indien een offline workshop geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer gerechtigd de work-shop online te geven.
 3. Voor workshops met een specifieke datum geldt het herroepingsrecht niet. Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs enkel in overleg met opdrachtnemer worden doorverkocht.
 4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door opdrachtgever dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan opdrachtnemer en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer opdrachtnemer in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 9 - Online cursus

Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is opdrachtgever bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 2. Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 4. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 5. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 7. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 8. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.
 9. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 10. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 11. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 10 - Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde content en uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverde content.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in drukwerk van door haar aangeleverde content.
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien opdrachtnemer een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de content.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer hieromtrent uit.
 11. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.
 13. In geval door opdrachtgever schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 14. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade
 15. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten, content en producten.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie zonder voorafgaande toestemming
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken die door opdrachtnemer voor opdrachtgever zijn gemaakt na betaling. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wensen te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd aangeleverde content te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 5. Opdrachtgever dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van opdrachtnemer te vermelden tenzij anders overeengekomen.
 6. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. Indien persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

Artikel 13 - Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de shoot hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 14 - Levering en bezorging

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering van content vinden maximaal 2 revisierondes plaats, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste wensen van opdrachtgever of meerdere revisies kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Opdrachtnemer maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de stijl van opdrachtnemer. Aanvullende wensen van opdrachtgever leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 4. Na levering is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een backup.
 5. Opdrachtnemer is niet gehouden om bronbestanden, niet-geselecteerd of ruw materiaal te leveren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 15 - Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
 2. Klachten tijdens een shoot dienen direct bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt, zodat deze op het moment zelf hersteld kunnen worden.
 3. Indien van een gebrek of gewenste aanvulling later melding wordt gemaakt, of er al twee revisies hebben plaatsgevonden, worden revisies verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 - Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.